οἱ γέροντες οἱ παλαιοὶ μεμφόμεσθα τῇ πόλει· οὐ γὰρ ἀξίως ἐκείνων ὧν ἐναυμαχήσαμεν

γηροβοσκούμεσθ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν, ἀλλὰ δεινὰ πάσχομεν, οἵτινες γέροντας ἄνδρας ἐμβαλόντες ἐς γραφὰς

ὑπὸ νεανίσκων ἐᾶτε καταγελᾶσθαι ῥητόρων, οὐδὲν ὄντας, ἀλλὰ κωφοὺς καὶ παρεξηυλημένους,

οἷς Ποσειδῶν ἀσφάλειός ἐστιν ἡ βακτηρία· τονθορύζοντες δὲ γήρᾳ τῷ λίθῳ προσέσταμεν,

οὐχ ὁρῶντες οὐδὲν εἰ μὴ τῆς δίκης τὴν ἠλύγην. ὁ δέ, νεανίας ἑαυτῷ σπουδάσας ξυνηγορεῖν,

ἐς τάχος παίει ξυνάπτων στρογγύλοις τοῖς ῥήμασιν· κᾆτ᾽ ἀνελκύσας ἐρωτᾷ σκανδάληθρ᾽ ἱστὰς ἐπῶν

ἄνδρα Τιθωνὸν σπαράττων καὶ ταράττων καὶ κυκῶν. ὁ δ᾽ ὑπὸ γήρως μασταρύζει, κᾆτ᾽ ὀφλὼν ἀπέρχεται,

εἶτα λύζει καὶ δακρύει καὶ λέγει πρὸς τοὺς φίλους, ᾽οὗ μ᾽ ἐχρῆν σορὸν πρίασθαι τοῦτ᾽ ὀφλὼν ἀπέρχομαι.᾽

We others, now old men and heavy with years, we reproach the city; so many are the victories we have gained for the Athenian fleets

that we well deserve to be cared for in our declining life; yet far from this, we are ill-used, harassed with law-suits, delivered over

to the scorn of stripling orators. Our minds and bodies being ravaged with age, Posidon should protect us, yet we have no other support

than a staff. When standing before the judge, we can scarcely stammer forth the fewest words, and of justice we see but its barest shadow,

whereas the accuser, desirous of conciliating the younger men, overwhelms us with his ready rhetoric; he drags us before the judge,

presses us with questions, lays traps for us; the onslaught troubles, upsets and ruins poor old Tithonus, who, crushed with age,

stands tongue-tied; sentenced to a fine, he weeps, he sobs and says to his friend, "This fine robs me of the last trifle that was

to have bought my coffin."